Anti-pornography advocates pleased as .XXX domain proposal crumbles