Euthanasia

Socialists in Mexico now seeking to legalize euthanasia