The Fiat (Yes) Prayer :: Catholic News Agency
The Fiat (Yes) Prayer